درک اینکه هوش مصنوعی چه قابلیت‌هایی دارد فراتر از تصورات ماست، اما یکی از شناخته‌شده‌ترین موضوعات مرتبط با پتانسیل هوش مصنوعی، رانندگی خودکار اتومبیل است. زمانی یکی از نمادهای...