گزارش مقدماتی زمین‌لرزه بزرگی: 5.9محل وقوع: استان آذربایجان غربی – حوالی خویتاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: 1401/11/08   21:44:44طول جغرافیایی: 44.90عرض جغرافیایی: 38.59عمق زمین‌لرزه: 7 کیلومتر نزدیک‌ترین شهرها:6...